VD- och styrelseansvarsförsäkring från Tryggaval

VD- och styrelseansvarsförsäkring från Tryggaval

Efter att ha gjort en behovsanalys så tar vi alltid fram försäkringsvillkor anpassade efter din verksamhets behov.

VD- och styrelseansvarsförsäkring tecknar i stort sett alla större företag och definitivt alla börsnoterade företag. Anledningen är att en VD och styrelsen kan avkrävas personligt betalningsansvar för att ha begått fel eller agerat felaktigt gentemot flertalet intressenter. Idag är det vanligt att även medelstora och mindre företag skaffar försäkringar.

Vänligen fyll i blanketten och skicka det till info@tryggaval.nu

Ladda ner blankett

VD- och styrelseansvarsförsäkring kan ibland även täcka andra medarbetare med självständigt ledaransvar. Det kan göra stor skillnad när det kommer till att hitta rätt kompetens till styrelsen och för att en stämning inte ska inverka på driften av företaget. Oavsett om krav riktade mot ledarskapet i företaget är berättigat eller inte så uppstår kostnader i form av juridiska försvar gentemot anklagelser. Det är viktigt att vara medveten om att företagets normala ansvarsförsäkring inte täcker dessa fall.

VD- och styrelseansvarsförsäkring

VD- och styrelseansvarsförsäkring när behövs det?

Orsaker till att personligt betalningsansvar kan komma att föreligga skilda. Samtidigt som även oskäliga anspråk kan göras som kräver tid och resurser för att försvaras mot. Exempel på situationer kan vara:

 • Företaget har gått i konkurs och leverantörernas krav kan inte betalas med företagets tillgångar. Har inte allt skötts korrekt, exempelvis att balansräkning inte gjorts i tid så kan personligt ansvar utkrävas.
 • En olycka på företaget anmäls inte omedelbart. Oavsett om den är allvarlig eller inte så kan ledningen dömas för brott under miljöbalken och arbetsmiljölagen.
 • Ägare som anser att ett felaktigt beslut som fattats som har inneburit ekonomiska förluster för ägarna utan att vara förankrat i styrelsen. Även om avsikten har varit god och till företagets bästa.

På senare år har möjligheterna för en granskning och anmälan förenklats betydligt för media, anställda, leverantörer och andra. Idag granskas företag och ledning hårt av investerare, myndigheter, media och allmänheten. Det leder till att risker för tvister samtidigt ökat. Detta kräver större kunskap hos personer som är satta att leda verksamheten än tidigare krav. Idag krävs mycket större insikt i regelverken än tidigare. Sammantaget har pressen drivit på efterfrågan på VD- och styrelseansvarsförsäkringar, även bland mindre företag. VD- och styrelseansvarsförsäkring ger en trygghet och ett stöd för ledningen.

VD- och styrelseansvarsförsäkring, vad täcker försäkringen?

När du undersöker de olika försäkringarna så finns det flera saker att ta hänsyn till. Omfattningen av försäkringen och vilka belopp som gäller. En av de viktigaste punkterna att jämföra är om försäkringen gäller enbart för fall som avslutas i domstol eller från första kostnaden som uppstår i processen.

Det kan vara värt att notera att flera försäkringar har begränsningar och ibland betalas ersättning inte ut förens domslutet är ett faktum. Detta kan sätta press på privatekonomin eller företagets likviditet beroende på hur avtal ser ut. En VD- och styrelseansvarsförsäkring täcker normalt sätt följande punkter.

 • Utredning
 • Förhandling och företrädare vid rättegång
 • Kostnader för rättegång och skadestånd

Vidare så bör man såklart se till belopp, en rätt anpassad försäkring tar höjd för verksamhetens omfattning och potentiella risker. En försäkringsförmedlare kan hjälpa dig att hitta rätt försäkring.

VD- och styrelseansvarsförsäkring

VD- och styrelseansvarsförsäkring vad säger lagen?

Det finns som sagt flera olika scenarion där det personliga ansvaret föreligger. Här är några av de viktigaste lagarna som styrelsen i ett aktiebolag måste förhålla sig till och exempel ur dem. Andra lagar än nedanstående kan exempelvis handla om arbetsmiljö eller miljöbrott.

Aktiebolagslagen kan vara snårig

Här regleras flera saker som gäller personligt ansvar för VD och styrelse. Ett exempel är att ett aktiebolag måste ha ett visst aktiekapital. När det finns skäl att anta att bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade kapitalet måste styrelsen genast upprätta en kontrollbalansräkning som ska granskas av revisor. Visar kontrollbalansräkning att så är fallet så måste det kallas till bolagsstämma och där beslutas om likvidation eller inte. Om beslut om att företaget ska leva vidare föreligger så behövs en andra kontrollstämma inom åtta månader. Om kapitalet understiger hälften av registrerat kapital måste styrelsen besluta om likvidation.

Ett misstag eller förseelse i denna process leder till att personligt ansvar föreligger för hela styrelsen och även för personer med insikt i att styrelsen underlåtit att uppfylla kraven. Det gör att mindre misstag kan bli dyra förseelser. Personligt ansvar kan även föreligga om registreringsmyndigheten inte fått in en kopia av årsredovisningen i tid. Olovlig värdeöverföring kan föreligga vid vinstutdelning som tagits från företagets bundna medel.

Skatteförfarandelagen och personligt ansvar

Enligt skatteförfarandelagen kan det bli så att ett personligt betalningsansvar blir aktuellt för företagets skatteskulder. Det krävs förvisso uppsåt för att det ska röra sig om personligt ansvar. Exempel på sådant kan vara att inte ansökt om företagsrekonstruktion, konkurs eller reglerat skulderna i tid. Risktagande är en naturlig del i affärsverksamhet men skadeståndsansvar kan bli personligt om oaktsamhet kan anses föreligga. På så sätt kan en VD-och styrelseansvarsförsäkring kännas som en trygghet för hela bolaget.

VD- och styrelseansvarsförsäkring sammanfattning

Lagstiftningen och regelverket är omfattande och det kan vara svårt att få en klar överblick utan ingående juridisk kunskap. Små misstag eller ogrundade anklagelser kan kosta tid, pengar och juridiska resurser för individer och företag.

 • Vid tecknande av en VD- och styrelseansvarsförsäkring är det viktigt att själv undersöka villkoren noggrant eller ta hjälp av en försäkringsförmedlare. Se till att hjälp och kompensation ges från första kostnaden som uppstår.
 • De vanliga ansvarsförsäkringarna som ert företag har täcker inte dessa fall där det gäller personligt betalansvar.
 • En VD- och styrelseansvarsförsäkring är en viktig del för att kunna rekrytera till styrelse och ledande positioner.
 • Även ogrundade anklagelser kan medföra personliga kostnader. Det är också en stress för VD och styrelse där en försäkring skapar trygghet.
 • Riskerna för krav har ökat och därmed även behovet av försäkringar.

För att driva företag krävs ibland ett visst risktagande för att komma framåt. Trots goda intentioner kan det leda till ett bakslag som påverkar din privata ekonomi. En del av lagstiftningen kring aktiebolag handlar om balansgång mellan risker och tillväxt. Helt utan personligt ansvar så hade risktagandet lett till många konkurser, för mycket personliga risker hade gett ett företagsklimat där man inte vågar ta risker alls. Tyvärr innebär det även en snårig juridisk stig att följa för företag. En VD- och styrelseansvarsförsäkring gör riskerna hanterbara och som en möjlighet att låta företaget växa säkrare.

Låt oss jämföra dina försäkringar redan idag!

Kontakta Tryggaval