Kontrakt

Kontrakt – vad gäller vid ABS 18?

När det kommer till kontrakt inom byggindustrin är det vanligt att dessa ställer stora krav på entreprenören. Ska du skriva entreprenadkontrakt för exempelvis ABS 18, det vill säga en småhusentreprenad finns det en del punkter som måste finnas med. ABS 18 är ett standardavtal som är baserat på konsumenttjänstlagen. Avtalet heter Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader – ABS 18 som tagits fram av byggbranschen och Konsumentverket tillsammans för att ge ett skydd åt beställaren men även ta hänsyn till entreprenörens risker.

I ABS 18 regleras bland annat vissa förhållningsregler och ställer krav på utförande. Några punkter som regleras är rätten till att besöka själva byggplatsen, hur dokumentationen ska se ut, en betalplan men vad som ska gälla vid fel och dröjsmål. Om du ska teckna ett kontrakt enligt ABS 18 så gäller också alltid konsumenttjänstlagen.

Kontrakt enligt ABS 18 ställer krav på entreprenören

AB 04 och ABT 06 för kommersiella entreprenader kännetecknas också av att standardavtalen reglerar ingående kontraktet när kommer till ansvar och utförande. När det kommer till ABS 18 är det dock så att konsumenttjänstlagen ger ett extra starkt skydd åt konsumenten, framför allt på följande punkter:

 • Priset
 • Hur arbetet ska utföras
 • Tilläggsarbeten
 • Vid fel

Det är också värt att notera att när det kommer till entreprenad som ABS 18 så är regelverket tvingande till konsumentens fördel. Anledningen är att det anses vara så att konsumenten skulle hamna i en mycket svag ställning gentemot företag då juridiken är komplicerad. Om inte regelverket var tvingande till konsumentens fördel skulle företaget som utför entreprenaden ha en maktposition gentemot enskilde konsumenten. Du som entreprenör bör också tänka på att muntliga avtal är bindande men det bör alltid finnas med i kontraktet för att undvika tvister.

Kontrakt

Kontrakt enligt ABS 18 vad ska finnas med?

När du ska teckna ett kontrakt enligt ABS 18 finns det många delar som ska vara med, även om konsumenttjänstlagen ger skydd åt beställaren så styrs ditt ansvar som entreprenör också av avtalet. Därför bör du vara extra observant på:

 • Vilka parter som ska ingå i avtalet
 • Projekteringen, det vill säga arbetets omfattning
 • Priset för hela arbetet
 • Betalningsplan
 • Startdatum och slutdatum
 • Reglering av arbetsmiljöansvar
 • Försäkringar och färdigställandeskydd
 • En betalningssäkerhet

När du som entreprenör ska skriva ett kontrakt som avser ABS 18 bör du också se över dina försäkringar så de matchar vad som anges i entreprenadkontraktet.

Kontrakt ABS 18 ställer högre krav på entreprenören

När du som entreprenör ska teckna ett kontrakt enligt ABS 18 ställer det höga krav på försäkringar. Det finns inte samma garantitid som det gör när det kommer till AB 04 och ABT 06 då det är konsumenttjänstlagen som är grunden till ABS 18. Däremot så anger konsumenttjänstlagen att entreprenaden anses felaktig om det uppstår brister inom två år efter godkännandet. Här är det alltid till konsumentens fördel och därför är det extra viktigt att ha rätt försäkringar. Konsumenttjänstlagen anger också att konsumenten kan reklamera dolda fel vilket kan göras upp till 10 år efter godkännande. När det kommer till dolda fel så krävs det dock att det går att bevisa att det är ett fel som entreprenören gjort.

 

Låt oss jämföra dina försäkringar redan idag!

Kontakta Tryggaval