Entreprenad

Entreprenad – ett samlingsbegrepp

Entreprenad är ett ganska brett begrepp men syftar för det mesta till arbeten som utförs inom byggbranschen. Närmare bestämt att ett företag tar på sig att utföra ett visst arbete på en viss tid och till ett visst belopp. Det finns flera olika sorters entreprenadformer som dels utgår från vilken typ av åtagande det rör sig om och dels vem som är beställaren.

Entreprenad är på många sätt även lagstyrt och när det ska tecknas entreprenadavtal mellan beställare och utförare är desse i regel ganska juridiskt krävande. Beställaren och utförare vill bägge säkra att risken för ekonomiska förluster minimeras. Det finns därför ofta krav på entreprenadgaranti. Företag som utför entreprenader har ofta behov av speciella entreprenadförsäkringar och entreprenadmaskinförsäkringar.

Entreprenad – vilka tjänster räknas som entreprenad?

Entreprenad är som nämnt ett brett begrepp och innefattar många olika arbeten. Entreprenad kan vara större nybyggen till reparationer och ombyggnader. Det kan också vara:

 • Större eller mindre rivningsprojekt där ett företag hanterar allt från projektering till sanering av mark
 • Schaktning och fräsning
 • Uppförande av en-eller tvåbostadshus åt privatpersoner
 • Montering av färdiga moduler som attefallshus

När det kommer till byggindustrin kan den som utför entreprenad vara ett mindre företag såväl som ett stort multinationellt företag. När det kommer till entreprenad har byggbranschen tillsammans med beställare tagit fram standardavtal för de flesta entreprenadformer. De vanligaste är AB och ABT vilket står för Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader respektive Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten.

Entreprenad

Entreprenadavtal – viktigt att välja rätt

När det kommer till kommersiell entreprenad, det vill säga där både beställare och utförare är näringsidkare har man tagit fram standardavtal då det inte finns en enda direkt direkt lagstiftning som reglerar avtalen. Därför har man utformat AB och ABT utefter att balansera riskerna för alla parter. Eftersom risker förändras och så även regler görs det en översyn av standardavtalen och AB 04 syftar till revision år 2004 och ABT 06 till revisionen år 2006.

 • AB 04 bör användas för utförandeentreprenad vilket avser när det är beställaren som ansvarar för projektering och entreprenören för utförandet.
 • ABT 06 bör användas vid totalentreprenad vilket avser när utföraren ansvarar får både projektering och utförande.

Många gånger är det dock inte alltid helt klart vart gränserna går mellan utförande och projektering när det kommer till ansvar. I dessa fall finns det utrymme för att göra tillägg i avtalen så man minimerar riskerna för tvister vid fel eller skador på entreprenaden.

Entreprenadformer – de tre vanligaste

När det kommer till entreprenadformer så kan dessa delas in i tre olika former även om standardavtalen oftast delas in i två former när det kommer till kommersiell entreprenad. Dessa tre former är:

 1. Utförandeentreprenad där beställaren är den som står för projekteringen, det vill säga beställaren ansvarar för att utreda och ta fram underlag. Utföraren har ansvar att utföra arbetet fackmannamässigt.
 2. Totalentreprenad är när utförare står för projekteringen och själva utförandet, det kan innebära att utförare behöver ta in konsulter och externa parter. Utförare är också ansvarig för att entreprenad uppfyller funktion. Här har också utföraren ett ansvar att upplysa beställaren om krav och regler. .
 3. Styrd totalentreprenad är när beställaren vill ha större kontroll över arbetet som entreprenören utför. Här kan beställaren till exempel specificera vissa krav på delar av entreprenaden. I dessa fall tar då beställaren över ansvaret för funktion på de delar som denne ställer krav på. Samtidigt har entreprenören en skyldighet att se till så dessa delar inte försämrar entreprenaden.

Entreprenadkontrakt – var noga med detaljerna

När det kommer till entreprenadkontrakt som ska upprättas så utgår man nästan alltid från AB 04 och ABT 06 för kommersiell entreprenad och när det kommer konsumententreprenad hänvisas det ofta till ABS 18. ABS 18 reglerar bland annat uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus vilket även inkluderar fritidshus. För reparationer och ombyggnadsarbeten bör istället Hantverkarformuläret användas.

När det kommer till större kommersiella entreprenader bör man alltid använda sig juridiskt kunniga rådgivare om kompetensen inte finns inom det egna företaget. Detta då det kan bli stora belopp i tvister om entreprenaden inte lever upp till entreprenadkontraktet. I samband med kontraktet ställs det krav på olika typer av försäkringar och ofta olika former av garantier.

Entreprenadmaskinsförsäkring

De entreprenörer som äger olika typer av maskiner och fordon har stor nytta av de olika försäkringar som finns när det kommer till entreprenadmasinskförsäkring.

Försäkringar kan tecknas utefter behov och kan skräddarsys för att passa företaget. Du har också ofta möjlighet att teckna till:

 • Ansvarsförsäkring vilket kan vara ett skydd om en kund kommer med ett skadeståndsanspråk
 • Egendomsförsäkring som skyddar företagets tillgångar
 • Avbrottsförsäkring om en olycka gör att arbetet ligger nere under en viss tidsperiod
 • Rättsskydd i det fall att du hamnar i en rättslig tvist med en leverantör eller en kund

För att hitta rätt försäkring efter ditt behov och dina risker går det att ta hjälp av exempelvis en försäkringsförmedlare.

Entreprenadförsäkring

När du arbetar som entreprenör så ställs det ofta krav på försäkring. En entreprenadförsäkring skräddarsys ofta utefter vilket entreprenadavtal som skrivs och utefter entreprenadform. Detta då AB 04 och ABT 06 bland annat kräver försäkringar och därför ska försäkringarna också leva upp mot branschkraven.

Grundläggande är att försäkringarna ska täcka skador på arbetsplats och arbetsområden samt omfattar ofta hjälpmedel. Entreprenadförsäkringar kan skilja sig mycket mellan olika försäkringsbolag, framför allt i villkor och kostnader, därför lönar det sig att jämföra flera olika försäkringsbolag.

Låt oss jämföra dina försäkringar redan idag!

Kontakta Tryggaval