Självrisk

Självrisk inom byggbranschen

Inom entreprenad finns det försäkringsplikt och entreprenadförsäkringar har viss självrisk precis som nästan alla andra försäkringar har. När det kommer till vad självrisk är så är det den summan av värdet på skadan som du själv står för och som försäkringsbolaget då drar av när de betalar ut försäkringsbeloppet. Självrisken kan variera mellan försäkringsbolag och avgörs ibland på olika sätt av försäkringsbolagen där de utgår från flera olika faktorer när de bestämmer värdet på självrisken.

Då de flesta entreprenadavtal har en försäkringsplikt är det relevant att vara nog med att jämföra självrisker hos olika försäkringsbolag. Framför allt när det kommer till ansvarsförsäkring då försäkringsbolagen kan utgå från på värdet på entreprenaden.

Självrisk

Självrisk – hur beräknas den?

Oavsett försäkring så kan det finnas olika typer av självrisker. När det kommer till entreprenad kan självrisken variera mellan olika försäkringsbolag varpå det lönar sig att jämföra försäkringsvillkor och självrisker innan man tecknar ett försäkringsavtal. Entreprenadförsäkringar kan också bestå av flera olika delar man försäkringar och på samma sätt kan också självrisken bestå av flera delar. Det kan vara:

  • Grundsjälvrisk
  • En förhöjd grundsjälvrisk
  • Beställarens självrisk

I själva försäkringsvillkoren ska det också framgår tydligt vilka prisbasbelopp som gäller när det kommer till självrisken. Prisbasbeloppen beräknas varje år av Regeringen och är därmed ett förbestämt värde. För år 2020 är ett prisbasbelopp beräknat till 47 300 kronor men höjs år 2021 med 300 kr till 47 600 kronor. Försäkringsbolagen utgår från prisbasbelopp när de beräknad självrisken. Vanligen anges då exempelvis att självrisken motsvarar en viss procent av prisbasbeloppet eller ett helt prisbasbelopp.

Självrisk – varför flera delar?

När det kommer till entreprenad enligt AB 04 och ABT 06 finns det vissa krav på försäkringar. För att riskerna och till viss del kostnaderna vid skador ska vara balanserade finns det även en fördelning av självrisken. Det ska också framgår av det entreprenadkontrakt som skrivs mellan entreprenör och beställare. När det kommer till entreprenörens självrisk kan den delas in i två delar.

  1. En angiven grundsjälvrisk som utgår vid skada och som kan innefatta exempelvis sammanlagda kostnaderna för skadan och röjning. Vilket prisbasbelopp som självrisken utgår ska framgå i försäkringsvillkor respektive försäkringsbrev.
  2. Det kan finnas en förhöjd självrisk som avser skada som uppstår under ansvarstiden efter garantitiden utgångstid. Då kan självrisken vara högre än vid grundsjälvrisken.

När det kommer till tredje delen som är beställarens självrisk utgår man oftast enligt AB 04 och ABT 06 att det ska vara den självrisk som avtalats mellan parter. Därför är det viktigt att man är noga när man skriver entreprenadkontrakt och att se över försäkringarna så de lever upp till branschkraven.

Självrisk – avslutningsvis

Du hittar alltid vad som gäller för dina försäkringar i försäkringsvillkoren som medföljer försäkringsbrevet. Det finns många försäkringsbolag som erbjuder entreprenadförsäkringar och självrisken kan variera.

Beroende på entreprenadkontrakt kan det vara så att försäkringsbolagen erbjuder en lägre försäkringspremie men då mot en högre självrisk. Därför ska du alltid vara noga med att jämföra villkoren mellan olika försäkringar. Du kan också ta hjälp av en försäkringsförmedlare som hjälper dig att jämföra försäkringar och som kan analysera ditt behov. Tryggaval har tillstånd från Finansinspektionen vilket innebär att du vet att vi har rätt utbildningar, kompetens och ansvarsförsäkring som försäkringsförmedlare. Välkommen att kontakta oss!

Låt oss jämföra dina försäkringar redan idag!

Kontakta Tryggaval