Garantiförsäkring

Läs mer om garantier

Fullgörandegarantin

Skyddar beställaren om entreprenören går i konkurs och inte fullgör sitt åtagande under entreprenadtiden fram till godkänt slutbesiktning. En fullgörandegaranti täcker extrakostnader som kan uppstå på grund av att beställaren måste hitta en ny entreprenör som slutför entreprenaden och det kan också uppstå olika former av stilleståndskostnader som interna kostnader. En fullgörandegaranti täcker även brister i den installation som entreprenören har genomfört innan konkursen.

Garantitidsgarantin

Skyddar beställaren mot extrakostnader som kan uppstå under garantitiden om entreprenören går i konkurs och inte kan fullgöra sina åtaganden. En garantitidsgaranti täcker kostnader som kan uppstå för att åtgärda fel eller brister i installationen som uppkommer under garantitiden.


Enligt Allmänna bestämmelser är garantibeloppet under fullgörandetiden vanligtvis 10% av kontraktssumman, men kan variera beroende på beställarens krav. Garantibeloppet under garantitiden är vanligtvis 5% av kontraktssumman, men kan variera beroende på beställarens krav.

Vänligen fyll i blanketten samt bifoga entreprenadkontraktet och skicka det till fullgorande@tryggaval.nu

Ladda ner blankett

Garantiförsäkring – istället för bankgaranti

Beroende på avtal och bestämmelser som i exempelvis AB och ABT inom anläggning, bygg och entreprenad kan du behöva en fullgörandegaranti. Då är en garantiförsäkring den bästa lösningen som gör att du lever upp till kravet om något skulle hända under entreprenaden men också under garantitiden. Tidigare var det vanligaste att man använde sig av olika former av bankgarantier men en garantiförsäkring kan utformas för att passa de flesta behov och är smidigare att administrera än en bankgaranti. När du anlitar en försäkringsförmedlare får du hjälp att hitta den garantiförsäkring som ditt projekt behöver till förmånligaste priserna och villkoren.

Garantiförsäkring kan även kallas vid andra namn när du ska ingå avtal och några vanliga benämningar är byggaranti, entreprenad eller kontraktsgaranti. Egentligen handlar det om att beställaren och övriga parter som ingår i avtalet vill ha en garanti på att arbetet blir utfört och åtagandet i kontraktet uppfylls. På samma sätt ska även själva arbetet som är utfört hålla över hela den tid som garantin är avtalad på. Det är ett sätt att skydda mot om det uppstår fel eller brister som upptäcks under garantitiden.

Garantiförsäkring skyddar alla inblandade i ett projekt

Beställaren ställer nästan alltid krav på någon form av garanti på att arbetet blir gjort på utsatt tid och enligt avtal. Vilka krav som ställs beror på vilket typ av projekt det gäller och kan variera beroende på bransch. En garantiförsäkring kan utformas på olika sätt och innehålla olika delar som skyddar vid olika typer av händelser eller tvister. Vanligen brukar dela upp dem i två delar, fullgörandegaranti och garantitidsgaranti.

Garantiförsäkring och fullgörandegarantier

Fullgörandegaranti som syftar till att ge ett skydd om företaget eller entreprenören inte kan fullgöra hela åtagandet det kan på grund av en konkurs eller av någon annan anledning. Fullgörandegaranti avser täcka den tidsperioden som fortlöper under entreprenadtiden fram till själva slutbesiktningen. Försäkringen är avsedd att täcka de extra kostnaderna som beställaren kan råka ut för om de måste hitta en ny entreprenör som slutför arbetet. Den ska också vara ett skydd om det skulle uppstå kostnader när projektet står stilla, det vill säga stilleståndskostnader. Fullgörandegaranti ska också täcka eventuella brister och fel i installationer som gjorts innan konkursen.

Garantiförsäkring och garantitidsgaranti

När entreprenaden eller installationen är klar är det vanligt att det ställs krav på en garantitid. En angiven tid från slutbesiktning och en under en viss tidsbestämd period efter slutbesiktningen. Under den tidsperioden är det företaget som utfört arbetet eller entreprenaden som ansvar för att åtgärda eventuella fel och brister som uppstår. Vanligen så sträcker sig garantitidsgaranti två år upp till fem år men det går att förhandla om andra tidsperioder. Detta skyddet säkerställer också att fel och brister åtgärdas även om entreprenören exempelvis går i konkurs eller upphör med sin verksamhet.

Garantiförsäkring – allmänna bestämmelser kan kräva en garanti

När det kommer till att vilja ha en garanti på att arbetet fullgörs och en garanti på utfört arbete är det inte bara kunden som kan begära det. I flera olika allmänna bestämmelser inom exempelvis branscherna för byggnads, anläggning och installation är det ett krav. Det står reglerat i till exempel bestämmelserna i AB och ABT. Garantibeloppen som regleras i exempelvis AB 04 och ABT 06  är i regel 10 % av kontraktssumman under fullgörandetiden men beställaren kan ställa andra krav. När det kommer till garantibeloppet under garantitiden är den i regel 5 % men beställaren kan komma att ha andra krav.

Till skillnad mot att använda sig av en bankgaranti så är en garantiförsäkring smidigare, det går snabbare och det är kostnadseffektivt. Garantiförsäkring utformas utefter behov och bransch men går att likställa med bankgaranti samt skyddar dig och dina beställare på samma sätt. En annan fördel med en garantiförsäkring gentemot bankgarantier är att det bland annat inte påverkar ditt företags checkkrediter och på så sätt frigör du även likviditet i företaget. Det finns olika lösningar och det går att skräddarsy lösningar för olika projekt. När du väljer att använda en försäkringsförmedlare får du hjälp att ta fram olika förslag och skydd baserat på riskanalyser och ditt företags förutsättningar. Tryggaval har tillstånd från Finansinspektionen vilket innebär att du vet att vi har rätt utbildningar, kompetens och ansvarsförsäkring som försäkringsförmedlare.

Garantiförsäkring kan krävas vid många affärer

Garantiförsäkring är vanligt inom branscherna för byggnads, anläggning och installation men börjar också användas i samband med andra affärer. För när omvärlden är orolig eller det finns ökade risker vill en beställare ofta ha en garanti. Några andra områden som det kan komma att ställas krav på garanti är:

  • Anbudsgaranti, när det kommer till större projekt kan en beställare ställa krav på att entreprenören kan fullgöra vad som angivits i anbudet.
  • Betalningsgaranti som är en säkerhet för en säljare att få betalt för levererade varor eller tjänster. En betalningsgaranti är ofta förknippad med att varan ska levereras eller tjänsten utföras innan betalning sker.
  • Förskottsgaranti som är en säkerhet för beställaren eller köparen att få återbetalt förskottet om tjänsten/varan är defekt eller uteblir.
  • Andra garantier vid komplexa affärer. I och med att affärer ibland kan bestå av många parter eller det rör sig om transaktioner i utlandet kan det krävas andra former av garantier.

Det kan variera mycket i kraven och villkoren som olika försäkringsbolag har för att bevilja garantiförsäkringar. Många gånger kan det också höra ihop med andra försäkringar som företagsförsäkringar, fordonsförsäkringar eller fastighetsförsäkringar. När du anlitar en försäkringsförmedlare tar personen en ett helhetsgrepp och kan hjälpa dig med att reda ut vad som krävs.

Garantiförsäkring – sammanfattning

Garantiförsäkringar är vanligt i många branscher, dels för att beställaren kräver det dels för att det är ett krav i Allmänna bestämmelser. För att inte behöva använda sig av bankgarantier som kan påverka likviditet är det smidigt och enkelt att använda sig av garantiförsäkringar. Det finns generella delar men det går att skräddarsy garantiförsäkringar så att de passar enskilda projektet eller affärer. Många gånger kan det upplevas svårt att jämföra olika försäkringsbolag och det kan också variera vilka krav de finns på exempelvis företagsform. Genom att använda en försäkringsförmedlare får du personlig hjälp att hitta rätt lösningar till bästa villkor och priser. Du får också hjälp med att administrera försäkringarna och stöd om det skulle uppstå behov av exempelvis en skadeanmälan.

Låt oss jämföra dina försäkringar redan idag!

Kontakta Tryggaval