Fastighetsförsäkring från Tryggaval

Fastighetsförsäkring från Tryggaval

Efter att ha gjort en behovsanalys så tar vi alltid fram försäkringsvillkor anpassade efter din verksamhets behov.

BRF-försäkring

Har ni i föreningen haft samma försäkring i flera år så kan det vara dags att se er omkring. Många tycker att det är jobbigt att förhandla priset, låt oss göra jobbet medans ni i styrelsen fokuserar på annat. Ni behöver inte hantera offerter eller administration själv – vi sköter alla förhandlingar med försäkringsbolagen och allt är kostnadsfritt.


 

Fastighetsförsäkring – oavsett fastighetstyp

Bostadsfastigheter och affärsfastigheter är mycket värdefulla egendomar och behöver en täckande och bra fastighetsförsäkring. Oavsett vilken typ av fastigheter det rör sig om finns det många risker knutna till ägandet och innehavet av fastigheten. Själva byggnaden i sig binder mycket kapital och affärsverksamheten kan också utgöra en risk för byggnaden. En fastighetsförsäkring är lämplig för alla typer av fastigheter och skräddarsys utefter behov. Men hjälp av en försäkringsförmedlare kan du få hjälp att skräddarsy den försäkring du behöver som ägare eller om du förvaltar bostadsrätter. Du får hjälp att analysera behov, risker och få fram färdiga offerter som redan är noggrant jämförda.

 • En fastighetsförsäkring ger skydd på många sätt. Det är inte bara fastigheten i sig utan det kan vara egendomsskydd, ansvarsförsäkringar för ägare och administration, rättsskydd och försäkring vid hyresintäktavbrott.
 • Värdefull egendom, en bra försäkring skyddar mot risker knutna till själva ägandet och innehavet av fastigheten. Det inkluderar skydd för styrelse och ledning som är ansvariga.
 • En komplett försäkring kan bestå av flera delar och anpassas efter fastighetstyp, affärsområde och ägarform.

När du anlitar en försäkringsförmedlare får du hjälp att hitta rätt försäkring och utefter dina önskemål. Det kan vara att hitta en försäkring som täcker fulla värdet eller enligt det belopp du önskar avtala. Tryggaval har tillstånd från Finansinspektionen vilket innebär att du vet att vi har rätt utbildningar, kompetens och ansvarsförsäkring som försäkringsförmedlare.

Fastighetsförsäkring

Fastighetsförsäkringar för alla typer av byggnader

En fastighetsförsäkring passar för alla typer av byggnader och anpassas efter din verksamhet och dina behov. Olika fastigheter har olika risker, för det är skillnad mellan vilken försäkring som har bästa skyddet för en bostadsfastighet och vilken som passar för en industrifastighet. Men oavsett fastighet finns det några gemensamma saker som en försäkring behöver täcka.

Det kan till exempel vara att det uppstår en brand eller att vattenrör går sönder och skadorna bli mycket omfattande. Då är det viktigt att du har en fastighetsförsäkring som ersätter skadorna som uppstått. Som ägare av en fastighet kan du också bli ersättningsskyldig om någon skadar sig i eller runt fastigheten, då kan fastighetsförsäkringen vara ett bra skydd.

Fastighetsförsäkringar kan skräddarsys och anpassas utefter olika behov men grundläggande är att fastighetsförsäkringen avser:

 • Själva byggnaden
 • Byggnadens konstruktioner med dess inventarier och ytbeläggningar
 • VVS-system som är fast installerade, maskiner och eventuella anläggningar
 • De fasta konstruktionerna som är brukliga för fastigheter

Det är vad som brukar utgöra stommen i själva försäkringen och när du tar hjälp av en försäkringsförmedlare får du hjälp att se till att alla uppgifter finns med som behövs inför försäkringsofferter.

Fastighetsförsäkring, hur fungerar det?

När du väljer en fastighetsförsäkring utformas den utefter din fastighetstyp och dina behov. Du kan välja att ha en mer omfattande försäkring beroende på vad för slags fastighet du har. Först och främst är det viktigt med en fastighetsförsäkring som skyddar själva byggnaden. Det kan vara vid brand, vattenläckor och stormar som orsakar skador på byggnaden. Fastigheter kan också råka ut för inbrott, skador vid rån eller skadegörelse. Men en fastighetsförsäkring är till för att skydda mer än byggnaden.

 • Ansvarsdelen som är den delen där ansvarsförsäkringen träder in. Någon kan skada sig eller det sker något arbetsmiljöbrott där du har verksamhetsansvar. Det kan också vara exempelvis skador på hyrda lokaler.
 • Inventarier och maskinparken som tillhör fastigheten är också värdefulla. Då avses exempelvis hissar, ventilationssystem och uppvärmningssystem. Det finns också möjlighet att försäkra inventarier och maskiner som används i lokalerna.
 • Olyckor som kan ske i allmänna utrymmen kan bli ett ansvar för fastighetsägaren och det finns möjlighet att ha en olycksfallsförsäkring som täcker för boende och besökare.

Som fastighetsägare kan det upplevas svårt att få helhetsgrepp över alla försäkringar och det tar tid att följa upp dem årligen. Så tycker du att dina premier stiger eller är höga kan du med fördel vända dig till en försäkringsförmedlare som sköter hela processen. Då ingår att hämta in all nödvändig information till att administrera försäkringarna och göra en årlig översyn. Anlita en försäkringsförmedlare är kostnadsfritt då ersättningen kommer genom den administrativa kostnaden hos försäkringsbolagen.

Fastighetsförsäkring

Fastighetsförsäkringar för bostadsrättsföreningar

Förvalta en eller flera bostadsrättsföreningar kan vara en mycket utmanande uppgift och försäkringsdelen är viktig. Med tanke på att det också bor människor i fastigheten så är det viktigt att se till att försäkringen matchar de utmaningar och skador som kan uppstå. Villkoren för försäkringar och premier kan skilja mellan olika geografiska lägen.

Precis som alla fastighetsförsäkringar är själva byggnaden värdefull och utgör en stor del av bundet kapital. Därför behövs en bra försäkring för själva byggnaden som täcker skador vid brand, vattenläckor eller skadedjur. Det går också att i samma försäkring få exempelvis en försäkring mot hyresförluster i samband med skada på byggnaden.

 • Bostadsrättsinnehavaren har skyldighet och ansvar att hålla sin lägenhet i ett gott skick. Det går att försäkra samtliga bostadsrättsinnehavares ansvar, det ger en trygghet för föreningen i sin helhet.
 • När det kommer till bostadsrättsföreningar är det också viktigt att se över ansvarsdelen då föreningen kan få krav på skadestånd vid olyckor. En bra försäkring innehåller bland annat rättsskydd, verksamhetsansvar, skydd för lånad egendom och försäkring för skador på hyrd lokal.
 • Bostadsrättsföreningar bör också se över försäkring vid olycksfall. För det kan ske olyckor när man har gemensamhetsdagar eller någon kan halka och skada sig.

Förvalta bostadsrätter blir lättare om du tar hjälp av en försäkringsförmedlare som ser över bostadsrättsförenings behov och analyserar risker. Du får också råd och stöd i samband med valet av försäkring och råd vid skadeanmälan.

Fastighetsförsäkringar och företagande

Många som äger fastigheter arbetar också som företagare i olika branscher. Är du företagare kan du får hjälp att hitta rätt försäkringar för andra ändamål i samband med att du ser över dina fastighetsförsäkringar. En försäkringsförmedlare kan hjälpa dig att analysera ditt heltäckande behov när det kommer till:

Processen är enkel och med en fullmakt kan försäkringsförmedlaren inhämta alla nödvändiga uppgifter för att sen sammanställa och begära in offerter från många branschledande försäkringsbolag. Du får råd och stöd i valet av försäkringar och förmedlaren administrerar försäkringarna åt dig. Genom att du får en årlig kontroll av din försäkring blir det också lättare att hålla nere kostnader när det kommer till olika premie.

Låt oss jämföra dina försäkringar redan idag!

Kontakta Tryggaval