Rörelsekapital

Rörelsekapital – vad innebär det?

Själva termen rörelsekapital utgår från en redovisningsterm och räknas ut med en speciell formel. Vanligen när det kommer till rörelsekapital syftas till aktiebolag men alla företag är beroende av att ha ett visst rörelsekapital. Däremot när det kommer till företagsformen enskild firma finns det vissa skillnader då ägaren också är den juridiska personen.

Därför är det nästan alltid när man hänvisar till rörelsekapital som det är bolag man syftar till. Rörelsekapitalet är kort då det kapital som ett bolag eller företag behöver för att ha möjlighet att finansiera den löpande verksamheten. Definitionen är då omsättningstillgångar men man drar bort kortfristiga skulder.

Rörelsekapital – vad mäts och vad är kapitalet tänkt att användas för?

Framför allt mäter rörelsekapital bolagets likviditet. dess effektivitet men också företagets finansiella förmåga på kort sikt. Kapitalet är det som behövs för att kunna betala löner, fakturor från leverantörer, inköp men behövs också för att ett företag ska kunna expandera.

Formeln som används för att räkna ut rörelsekapital är kort att rörelsekapitalet är omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder.

  1. Omsättningstillgångar avser den kassa, kundfordringar och lager som kan likvideras inom 12 månader.
  2. Kortfristiga skulder avser löner, skulder till leverantörer och skatter som kan likvideras inom 12 månader.

Vad som som är en bra balans när det kommer till rörelsekapital beror till stor del på bransch och verksamhetsområde. Företag inom byggbranschen har ofta behov av större rörelsekapital och framför allt om man arbetar med större entreprenader.

Rörelsekapital

Rörelsekapital – hur får man bättre rörelsekapital inom entreprenadbranschen?

När det kommer till entreprenader inom byggbranschen ställs det enligt AB och ABT krav på vissa garantier. Detta för att skydda bland annat beställare mot ekonomiska förluster om entreprenören inte kan slutföra entreprenaden. Det vill säga man vill ha en färdigställandegaranti. Utöver det så är det vanligt att det krävs en säkerhet för garantitiden, en garantitidsgaranti.

Tidigare var det vanligt att entreprenörer använde sig av bankgarantier som säkerhet men som har som nackdel att det låser rörelsekapital. Problem kan också uppstå när man fryser rörelsekapital genom bankgarantier då entreprenadbranschen ofta har långa garantitider. Istället för bankgarantier kan man istället använda sig av försäkringar, det vill säga en fullgörandeförsäkringar som inte låser ditt rörelsekapital på samma sätt som bankgarantier.

Rörelsekapital och fullgörandeförsäkring

Fullgörandeförsäkringar inom entreprenad är ett sätt att inte påverka rörelsekapitalet på samma sätt som vid bankgarantier. Som entreprenör är du enligt AB och ABT skyldig att ställa någon form av säkerhet till beställaren. Säkerheten ska täcka både under entreprenadtiden och efterföljande garantitid. Du kan ofta välja att teckna en fullgörandeförsäkring och det finns många olika försäkringsbolag som erbjuder olika typer av fullgörandeförsäkring.

När du står inför att teckna avtal är det därför bra att du jämför olika försäkringsbolag då det kan skilja sig en hel del mellan offerterna. AB och ABT har också specifika krav på hur stort belopp som säkerheten ska utgöras av. Som entreprenör kan du också med fördel ta hjälp av en försäkringsförmedlare när du ska jämföra försäkringar. Dessutom kan du får råd och stöd när det kommer till att granska hur ditt rörelsekapital kan öka med hjälp av försäkringar.

Låt oss jämföra dina försäkringar redan idag!

Kontakta Tryggaval