ABT

ABT – vad innebär det?

ABT syftar till allmänna bestämmelser, det är olika standardavtal som finns inom olika branschorganisationer. Den som är mest välkänd är AB, vilket är Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader. ABT är ett annat avtal och står för Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten. Det finns fler allmänna bestämmelser som samtliga har tagits fram gemensamt mellan beställare och utförare.

Bestämmelserna har tagits fram för att göra en kompromiss mellan beställare och utförare när det kommer till fördelning av risker och ansvar. Olika avtal skrivs om och uppdateras efterhand och därför heter det exempelvis ABT 06 efter år 2006. När det kommer till byggprojekt löper dessa ibland över en lång tid och då kan det finnas möjlighet att flera allmänna bestämmelser finns i olika delar av projektet.

ABT – vad gäller?

Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten förkortas ABT. ABT används framför allt när beställaren har krav på olika funktioner. Entreprenören är då ansvarig för att projektera och utföra de tekniska lösningarna som är nödvändiga för att den beställda funktionen uppnås. Det kallas även totalentreprenad eller funktionsentreprenad. Skillnaden mot AB inom byggbranschen är att när man använder AB, är det beställaren som anger i detalj de tekniska lösningarna.

Fördelen med ABT eller total- eller funktionsentreprenad för beställaren, är att entreprenören ansvarar för både utförandet och funktionen. Det innebär att det är entreprenören som ansvarar för att bland annat ta fram ritningar och samtliga beskrivningarna. Det gör att du som entreprenör har ansvaret för allt hantverk men även att anläggningar och byggnaden uppfyller de funktionskrav som finns i beställningen. Det ger dig större frihet att kunna lösa de tekniska delarna men ställer samtidigt större krav på dig som utförare. När det kommer till ABT används vanligen ABT 06 när det handlar om att teckna avtal mellan beställare och utförare. Avtalet ställer krav på vissa försäkringar och det finns möjlighet att skräddarsy försäkringar enligt ABT 06 beroende på projektets omfattning och storlek.

ABT

AB-regler – vad avser dessa?

Allmänna bestämmelser för entreprenad förkortas AB och består egentligen, av många olika avtal. AB i olika former har tagits fram för att reglera mellan beställare och entreprenör. På så sätt undviks missförstånd och beställningarna underlättas av att det finns tydliga avtal. AB underlättar också vid kontraktskrivande och ger en tydlighet som ska minska risker för tvister under och efter entreprenaden. Varje AB inom bygg är tänkta att reglera och ge tydlighet i avtal beroende på uppdrag och entreprenadform. Det vill säga om det är totalentreprenad eller underentreprenad.

Det finns också speciella avtal när det kommer till uppdrag som specialentreprenad som kan användas vid behov. Det är dock viktigt att tänka på att AB-bestämmelser bara gäller om de åberopas i själva avtalet för entreprenaden. AB reglerna är juridiskt omfattande och när du ingår avtalet är det viktigt att du sätter dig in i de juridiska kraven eller tar hjälp. Värt att notera med AB 04 och ABT 06 är att de syftar till arbeten som ska utföras åt aktiebolag eller föreningar. När det kommer till arbete som ska utföras åt konsumenter finns det andra avtal som bör användas.

AB 04 – när bör den användas?

När det kommer till utförandeentreprenad är AB 04 vanligen standardavtalet som används då avtalet är utformat för att möta de krav som ställs. De allmänna bestämmelserna är lämpliga och utformade för att användas när beställaren ska vara ansvarig för projektering du som entreprenör ska vara utförare. Även om det är beställaren som ska projektera och utreda ställs det krav på entreprenören att arbetet ska vara utfört fackmannamässigt.

Kraven på beställaren är höga men det är viktigt att ni reglerat allt i enlighet med AB 04 för juridiskt kan en upphandlad AB 04 ställa höga krav på funktion. Därför är det viktigt att ha kontroll på de individuella kontraktsvillkoren. Det finns en försäkringsplikt angiven i AB 04 precis som det finns i exempelvis ABT 06, och därför bör du alltid se över dina försäkringar om du står inför att ta en entreprenad på AB 04.

ABT 06 – när ska den användas?

ABT 06 används vid totalentreprenad där du som entreprenör ska ansvara för projektering och utförande i sin helhet. ABT 06 uppdaterades år 2006 från tidigare version som var ABT 94. När ni använder ABT 06 är du som entreprenör ansvarig för att ta fram och upprätta alla handlingar, det kan vara ritningar såväl som föreskrifter. Därför blir det också ditt ansvar att när entreprenad är avslutad, se till att allt uppfyller funktionskrav.

Det finns stora fördelar med att använda sig av standardavtalen då de inte bara framtagna med utifrån beställarens och utförarens intresse, skulle det uppstå en juridisk tvist är de redan prövade och det finns praxis. Dessutom finns det angivet i både AB 04 och ABT 06 hur tvister ska avgöras samt vilka prisbasbelopp som ska gälla. När det kommer till försäkringar finns det en försäkringsplikt som anges i ABT 06. Grundläggande är att ha en allriskförsäkring men det ställs ofta krav på garantier som fullgörandegaranti. Du kan använda dig av försäkringar för att möta kraven på fullgörande- och garantitidsgaranti.

ABT – sammanfattning

Fördelen med att använda sig av AB 04 och ABT 06 är att det underlättar för både beställare och utförare. AB 04 ska användas till utförandeentreprenad och ABT 06 till totalentreprenad. Det finns också andra AB som kan användas, vid stora projekt är det dock alltid bästa att använda sig av jurister och sakkunniga i samband med att avtalen skrivs. Otydliga avtal kan leda till problem både under arbetet men även efter. Det är viktigt att om ni gör ändringar i projektet under fortlöpande arbete kan ni också behöva tänka på att skriva in tilläggsavtal. Detta då det kan uppstå problem i efterhand om åsikterna går isär kring funktionskrav men det kan även påverka prissättningen.

När det kommer till AB 04 och ABT 06 finns det också krav på försäkringar. Det finns olika försäkringar för olika behov och det går också att skräddarsy försäkringar beroende på projekt. Här kan en försäkringsförmedlare som Tryggaval vara till stor hjälp!

Låt oss jämföra dina försäkringar redan idag!

Kontakta Tryggaval