Byggindustrin

Byggindustrin och entreprenad

Byggindustrin är en komplex bransch som är starkt reglerad på många sätt. Det handlar om allt från krav, lagar och regler kring säkerhet, utförande, krav på hållbarhet och mycket uppdateras årligen. När det kommer till utförande och avtal mellan beställare och entreprenör, regleras detta vanligen genom AB eller ABT. Ibland uppstår det frågor om bland annat vad som gäller kring garantitid när det kommer till byggentreprenad. Det kan vara allt från vad de allmänna bestämmelserna har för krav på fullgörande- och garantitidsgaranti till hur man kan hitta en försäkring som täcker detta.

Byggindustrin – vad gäller vid entreprenadkontrakt?

När det kommer till byggindustrin regleras det mesta genom allmänna bestämmelser och när det kommer till entreprenad finns det olika entreprenadkontrakt. De två vanligaste är AB 04 vid utförandeentreprenad och ABT 06 för totalentreprenad. Det finns även andra entreprenadkontrakt som riktar sig mot när beställaren är en konsument och inte ett annat företag:

  • ABS 18 har sin utgångspunkt i konsumenttjänstlagen och innehåller regler som gäller småhusentreprenad. Det är ett avtal som är lämpligt att välja om du ska göra ett större arbete åt en privatperson.
  • ABS 09 är föregångaren till ABS 18 och är relativt vanligt förekommande men ska du skriva ett nytt avtal bör du använda ABS 18. Det går att göra tilläggsavtal även i ABS 18.
  • AA 12 som entreprenadkontrakt är ett standardavtal om du tänker välja monteringsfärdigt material som exempelvis attefallshus med enklare montering.
  • ABK 09 är till för dig som ska arbeta som konsult och är ett standardavtal som vanligen används för exempelvis arkitekter.

När det kommer till avtal och kontrakt finns det också krav på att det måste finnas vissa försäkringar och det kan vara bra att ta hjälp för att hitta de bästa försäkringarna för projektet. Detta också för att försäkringen ska täcka branschavtalet då det i värsta fall kan uppstå tvister eller skador under eller efter projektet.

Byggindustrin

Byggaranti – vad bör man tänka på?

Det finns olika typer av garanti inom byggindustrin som är knutna till AB 04 och ABT 06 som också delas in i garantitid och ansvarstid. Du som entreprenör är ansvarig för eventuella fel som uppstår och som är knutna till arbetet under tio år. Det kallas för ansvarstid och ansvarstiden startar från den dagen entreprenaden är överlämnad vilket sker i samband med att själva slutbesiktningen är godkänd. Ansvarstiden kan också börja gälla vid ett annat tillfälle om ni avtalat annat. I AB-avtalen finns också en tid som består av garantitid och då skiljs det på om det är fel på material eller arbete.

Garantitiden skiljer sig åt beroende på om det är AB 04 eller ABT 06, det kan också vara så att beställaren har ställt andra krav. AB 04 anger att garantitiden är fem år för det utförda arbetet och två år för material och varor. ABT 06 anger fem år garantitid för både arbete, material och varor. Det kan finns undantag om det är så att beställaren haft specifika krav när det kommer material och varor. Värt att notera är att om du som utförare har fått längre garantitid på material och varor av dina leverantörer så gäller dessa för beställaren också.

Byggare – vad ansvar man för under garantitiden?

Det finns en skillnad om du arbetar med entreprenad under AB 04 och ABT 06 eller om du arbetar mot konsumenter, det vill säga exempelvis ABS 18. Men generellt är du som entreprenör ansvarig under garantitiden om det framkommer fel och som inte var synliga vid slutbesiktningen.

Beställaren kan också anmäla skriftligen om det skulle framkomma fel inom sex månader eller 18 månader om felet är av grövre karaktär. När det kommer till ABT är du som utförare också ansvarig för eventuella fel som endast kan upptäckas genom exempelvis användande, mätning eller provning.

Byggentreprenad – skillnad ansvarstid och garantitid

När det kommer till ansvarstiden är det för AB och ABT väsentliga fel som uppstått på grund av vårdslöshet från utförarens sida som du ansvarar för. Arbetar du enligt exempelvis ABS 18, har det avtalet utgångspunkten i konsumenttjänstlagen vilket gör att du har en ansvarstid om tio år. Även om konsumenttjänstlagen egentligen inte specificerar garanti på samma sätt som AB och ABT så kan reglerna liknas vid garantitid på två år. Däremot finns det regler kring hur en konsument kan åberopa fel efter en slutbesiktning.

Förenklat är skillnaden att under garantitiden är det du som utförare som räknas som ansvarig för eventuella fel, om du inte kan bevisa motsatsen. Det vill säga du som utförare måste presentera bevisning på att felet som uppstått inte beror på ditt arbete. Under ansvarstiden måste istället beställaren bevisa att det är du som utförare som orsakat felet. Gemensamt är att om det framkommer att du har orsakat felet är du skyldig att åtgärda felet utan ersättning om felet i väsentlig grad påverkar entreprenaden.

Byggindustrin

Byggindustrin – sammanfattning

När det kommer till byggindustrin är det en bransch som lägger mycket ansvar på entreprenören men som även ställer krav på beställaren. Därför är det alltid viktigt att alla avtal är anpassade för entreprenadens omfattning och inriktning. Som byggare har du också fördelen att det redan finns allmänna bestämmelser och färdiga avtal som tagits fram med hänsyn till både utförare och beställare.

Byggarantin regleras i de olika avtalen och det går att försäkra sig mot fel istället för att som tidigare oftast använda sig av bankgarantier. När du ska teckna avtal vid en byggentreprenad är det därför bra att se över så du har rätt försäkringar för det avtal du ska skriva under. Många gånger krävs också olika garantier i form av fullgörandegaranti och/eller garantitidsgaranti vilket går att lösa genom att teckna försäkringar istället för att använda sig av bankgarantier.

Låt oss jämföra dina försäkringar redan idag!

Kontakta Tryggaval