Åtagande

Åtagande inom entreprenad

En entreprenad kan definieras som ett åtagande av en entreprenör att utföra ett visst arbete åt en beställare inom en viss tid. Entreprenad är vanligt inom byggindustrin och framför allt när det rör sig om större projekt eller arbeten. Generellt brukar man dela in dem i två olika kategorier, totalentreprenad och utförandeentreprenad men det finns även andra former av entreprenad som exempelvis konsumententreprenad.

När det kommer till avtal som reglerar åtagande finns det allmänna bestämmelser AB och ABT som används inom bland annat byggbranschen. Vanligen när det tecknas avtal om entreprenad är det enligt AB och ABT ett krav att entreprenören kunna ge beställaren en garanti på åtagande. På så sätt ska beställaren kunna skyddas om entreprenören exempelvis går i konkurs och då inte kan fullgöra sitt åtagande enligt avtal. För beställaren kan det bli kostsamt om en entreprenad inte avslutas och även om det finns brister i det arbetet som entreprenören gjort innan konkursen.

Åtagande – vilka krav finns på utföraren?

Det går att skilja på framför allt kommersiell entreprenad och och konsumententreprenad. Kommersiell entreprenad är när både beställare och utförare är näringsidkare, då regleras avtalen enligt branschens standardavtal och till stor del baserar sig dessa på entreprenadrätten. Här delar man vanligen in entreprenad i totalentreprenad och utförandeentreprenad där utföraren tar på sig vissa åtagande.

  1. Åtagande när det gäller totalentreprenad är att genomföra såväl projektering som arbete och entreprenören har funktionsansvar. Funktionsansvaret innebär att entreprenören är ansvarig för att exempelvis en installation uppfyller en avtalad funktion. Det innebär också att entreprenören har ansvar både för de fel som kan uppstå under entreprenaden och att entreprenaden uppfyller den funktion som avtalats. Därför är det också viktigt att se över vilka försäkringar man har och se till att de möter de krav som finns i avtalet och de allmänna bestämmelserna när det kommer till entreprenörens åtagande. Vanligen används ABT 06 vid totalentreprenad då ABT har utformats för att möta kraven och de situationer som kan uppstå vid en totalentreprenad.
  2. När det kommer till utförarens åtagande vid till utförandeentreprenad så är det beställaren som är ansvarig för projektering. Det vill säga noga utredning och ska noga ange till utföraren vad som ska göras. Utföraren saknar funktionsansvaret men arbetet och installationerna ska vara fackmannamässigt gjorda. I detta fallet är det AB som bör användas och som är utformat för att täcka de situationer som kan uppstå. Här ställs stora krav på beställaren och att beställaren inspekterar det utförda arbetet. Däremot händer det att det skrivs in i avtalet att utföraren har vissa krav på funktion.

Oavsett entreprenad så kräver ofta avtalen och beställaren att entreprenören ska kunna garantera sitt åtagande genom olika garantier. Dels som fullgörandegaranti och dels under garantitiden.

Åtagande

Åtagandegaranti – ofta ett krav av beställaren

Enligt bland annat AB och ABT finns det krav på att entreprenören ska kunna fullgöra sitt åtagande till beställaren. Det är en form av åtagandegaranti och kallas i regel fullgörandegaranti. Garantin ska vara en säkerhet på att beställaren inte drabbas ekonomiskt om entreprenören inte kan fullgöra sitt åtagande på grund av exempelvis konkurs. Ibland krävs det även att det ska finnas en säkerhet även efter entreprenaden, det vill säga en garantitidsgaranti. För att möta kraven som entreprenör finns det möjlighet att teckna olika försäkringar som täcker beställarens krav på åtagandegaranti.

Ett exempel på försäkring är en fullgörandeförsäkring som garanterar entreprenörens åtagande under fullgörandetiden och som även sträcka sig över garantitiden. Fullgörandegarantier är ett skydd för beställaren att om inte entreprenören kan fullgöra sitt åtagande under entreprenadtiden fram till slutbesiktningen. Försäkringen ska också täcka eventuella extra kostnader som kan uppstå när beställaren måste hitta en ny utförare. Det är också en åtagandegaranti som ska täcka eventuella brister i det arbete som entreprenören utför innan konkursen.

Åtagandegaranti – så fungerar försäkringar

Det finns vissa regler när det kommer till AB om exempelvis garantibelopp som ska gälla under fullgörandetiden och den summan är i regel 10 % av kontraktssumman. Under garantitiden brukar garantibeloppet vara 5 % av kontraktssumman. Beställaren kan dock ha andra krav på åtagandegaranti och det går att skräddarsy försäkringar efter behov och det lönar sig att jämföra fullgörandegarantiförsäkringar. I AB regleras också garantitidsgaranti under två år upp till fem år. En fullgörandeförsäkring som åtagandegaranti börjar gälla när du skriver under försäkringsavtalet och sträcker sig fram till godkänd slutbesiktning.

Du kan också välja att teckna en fullgörandeförsäkring som även ska omfatta garantitiden och då börjar den gälla efter godkänd slutbesiktning. Olika försäkringsbolag kan ha olika villkor och regler när det kommer till eventuella tvister mellan entreprenör och beställare varpå det är bra att jämföra försäkringar. Åtagandegaranti är ett smidigt alternativ mot exempelvis en bankgaranti, det är flexiblare och enklare att administrera. Tryggaval har tillstånd från Finansinspektionen vilket innebär att du vet att vi har rätt utbildningar, kompetens och ansvarsförsäkring som försäkringsförmedlare. Välkommen att kontakta oss!

Låt oss jämföra dina försäkringar redan idag!

Kontakta Tryggaval