Avtal

Avtal – vad bör man tänka på vid entreprenadavtal?

När det kommer till avtal inom entreprenad så regleras dessa till viss del entreprenadrätten och till viss del av allmänna bestämmelser. I entreprenadrätten skiljer man på vad som heter konsumententreprenad och kommersiella entreprenader. Konsumententreprenad gäller när en entreprenör arbetar direkt med konsumenter, det vill säga privatpersoner. Kommersiell entreprenad avser istället entreprenad som utför där bägge parter är näringsidkare.

För dig som står inför en entreprenad och som ska skriva avtal är det därför viktigt att se till att ha rätt avtal beroende på entreprenad. När det kommer till konsumententreprenad är det konsumenttjänstlagens bestämmelser som reglerar avtal och det finns framtagna standardavtal beroende på typ av arbete som ska utföras. För kommersiell entreprenad bör branschorganisationernas standardavtal användas som är ABT 06 eller AB 04.

Avtal

Avtal – byggbranschen har ofta långa avtalstider

Entreprenader kännetecknas av långa avtal och det är därför alltid bra att använda sig av standardavtalen enligt den entreprenad som ska utföras. Det vill säga:

  • ABT 06 om det är en totalentreprenad och kommersiell entreprenad
  • AB 04 om det är en utförandeentreprenad och kommersiell entreprenad
  • ABS 18 om det är konsumententreprenad vid uppförande eller tillbyggnad av en-eller tvåbostadshus
  • Hantverkarformuläret 14 om det avser reparationer eller ombyggnader vid konsumententreprenad

Oavsett entreprenadform som är det bra att veta att det även finns möjligheter att göra tillägg i avtalen och man bör tänka på att långa projekt är dynamiska. Det kan hända mycket över en längre tid och därför är det extra viktigt att se över ansvarsfördelningen. Standardavtalen har tagit hänsyn till de vanligaste områdena men varje entreprenad har sina egna utmaningar.

Avtalsgaranti och försäkringar

När det kommer till entreprenad som riktar sig till konsumenter så styrs entreprenaden av konsumenttjänstlagen. Däremot när det kommer till kommersiell entreprenad så finns det en form av avtalsgaranti inskrivet i standardavtalen och det krävs ofta någon form av fullgörandegaranti. En praktisk lösning som är ett flexibelt och enkelt alternativ till bankgaranti är en fullgörandeförsäkring som även täcker garantitiden. En fullgörandeförsäkring kan utformas för att:

  • Under entreprenadtiden fungerar försäkringen som en garanti för att entreprenaden ska utföras enligt avtal. Skulle entreprenören inte kunna genomföra arbetet enligt avtal så kan beställaren rikta anspråk mot försäkringsbolaget enligt det garantibelopp som avtalas.
  • Under garantitiden som följer efter slutbesiktningen så finns det en säkerhet som gäller för skador eller brister när entreprenören inte kan uppfylla sina åtaganden. Det är ett skydd mot eventuella extrakostnader som kan uppstå. Precis som under entreprenadtiden finns det ett avtalat garantibelopp.

Avtal och försäkringar

När det kommer till entreprenader och avtal bör det också alltid finnas korrekt försäkringar som är utformade efter de risker och ansvar som följer respektive entreprenad. ABT 06 och AB 04 ställer krav på försäkringar och som entreprenör bör man alltid se till att se över så försäkringarna matchar riskerna. Även om AB och ABT reglerar ansvarstiden så kan avtal utformas med andra garantitider och skulle exempelvis du som entreprenör få en längre garantitid på material från en leverantör så gäller dessa även för dina kunder. Därför är det att rekommendera att ta hjälp av till exempel en försäkringsförmedlare vid tecknande av avtal för att ta fram rätt försäkringar som matchar avtalet.

Låt oss jämföra dina försäkringar redan idag!

Kontakta Tryggaval