Skador

Skador – rätt försäkringar skyddar alla parter

I värsta fall kan du som entreprenör råka ut för att när du utför ett arbete så uppstår skador av olika slag, det kan vara på din kunds egendom eller en tredje parts egendom. Under entreprenadtiden finns det vissa regler som gäller beroende på avtal, det vill säga exempelvis AB 04 eller ABT 06. En entreprenadförsäkring täcker i regel skador som uppstår på ett arbetsområde och kan anpassas till det entreprenadavtal du arbetar under. Fördelen med att teckna en entreprenadförsäkring är också att det uppfyller branschkraven och kan skräddarsys utefter AB och ABT.

Inom byggbranschen är det ofta ett krav att hantverkare och byggföretag har rätt försäkringar för det arbeten som utförs. Vid skador kan det uppstå stora kostnader och ansvarsförsäkring bidrar till att ditt företag skyddas ekonomiskt. Det är inte bara skador som uppstår om du råkar ha sönder något utan det kan även vara att en tjänst du utfört orsakar skada. Du kan också få juridisk hjälp genom din ansvarsförsäkring och du kan täcka eventuella skadeståndsanspråk.

Skador – vad bör man tänka på när man väljer försäkring?

Det finns många olika alternativ när det kommer till entreprenad och byggförsäkringar, därför är det bra att se över företagsförsäkringen så att den uppfyller de branschkrav som uppdraget kräver. Några punkter som du bör överväga när du väljer försäkring är:

  1. Uppfyller försäkringen branschkraven för mitt uppdrag?
  2. Hur hanterar försäkringsbolaget skadehanteringen?
  3. Hur snabbt får du eventuell ersättning vid skador?

När det kommer till byggförsäkringar och entreprenadförsäkringar kan det vara bra att du också ser över i vilken utsträckning som försäkringen täcker skador på hjälpmedel och exempelvis verktyg. Det finns även krav relaterade till skador som kan uppstå för entreprenad och därför viktigt att försäkringen bör täcka garantitiden som kan vara upp till fem år. Detta regleras i avtalet som skrivs och försäkring ska vara löst innan entreprenaden inleds.

Skadehantering – hur bör man gå tillväga?

När det väl sker en oförutsedd skada under entreprenaden på antingen beställarens egendom, tredje parts egendom eller exempelvis på maskiner och verktyg behöver du kontakta försäkringsbolaget omgående. Ibland kan själva skadeanmälan vara komplex och försäkringsbolaget behöver mycket uppgifter för att utreda olyckan. Det görs också skillnad på om det är ett fel som entreprenören gjort som orsakat skadan och då ska en anmälan om skadeansvar göras till försäkringsbolaget. Vanliga uppgifter som försäkringsbolaget efterfrågar vid skadehantering är:

  • Avtalet du har med beställaren
  • Om det finns några skadeutredningar
  • Dokumentation om det inträffade

Ibland kan det behövas råd och stöd vid en skadeanmälan framför allt om det rör sig om en anmälan om skadeansvar. Tyvärr kan ett företag hamna i den situationen att det kommer skadeståndskrav från kund eller tredje part, därför bör det alltid finnas ett visst juridiskt stöd vid skadehanteringen i försäkringen.

Skador

Skadehantering – hur kan försäkringar utformas?

Försäkringar inom byggindustrin och entreprenad kan utformas på många olika sätt för att matcha de risker som ett projekt kan innebära. Det varierar också mellan försäkringsbolag vad som går att välja till och det kan även påverka vilken företagsform du har har. Några vanliga försäkringsmoment som kan vara bra att se över förutom ansvarsförsäkring är:

  • Verksamhetsansvaret som inkluderar produktansvar där du får hjälp med att utreda om ditt företag är skadeståndsskyldigt och få hjälp med att förhandla juridiskt.
  • Verktyg och maskiner kan försäkras inte bara mot skador utan mot exempelvis stöld. Du kan då ofta också teckna en avbrottsförsäkring som kan täcka kostnaderna om det finns behov av att exempelvis hyra in verktyg och maskiner.
  • Avbrottsförsäkringen under tiden skadehanteringen pågår kan också täcka eventuella ekonomiska förluster i form av timkostnad för den tiden du inte kan fakturera dina kunder.

Har du anställda kan du genom flera försäkringsbolag och försäkra dina anställda. Det kan röra sig om att anställda får tillgång till privat vård och på så sätt kommer tillbaka snabbare eller täcka sjukskrivningskostnader.

Skador – sammanfattning

Bygg- och entreprenadbranschen har ofta stora projekt där det finns potentiella risker för skador. Det kan vara att du som företag råkar skada din kunds eller tredje parts egendom men du kan också råka ut för skador. Byggbranschen har generellt stora krav på olika typer av försäkringar och det lönar sig att se över sina försäkringar regelbundet. Beställare kan också kräva att du visar upp att du har nödvändiga försäkringar för uppdraget.

När det kommer till skadehantering och skadeanmälan har ofta försäkringsbolagen krav på omfattande uppgifter. Många gånger kan det vara bra att få råd och stöd vi exempelvis en skadeanmälan, framför allt om det är så att det är du som varit ansvarig för skadan. Det lönar sig också att se över sina försäkringar så de täcker de behov du har, idag går det ofta att skräddarsy försäkringar efter de risker och potentiella skador som kan inträffa vid exempelvis en större entreprenad.

Låt oss jämföra dina försäkringar redan idag!

Kontakta Tryggaval