Försäkringsbrev

Försäkringsbrev – vad gäller för företag?

Försäkringsbrevet är det avtal som tecknas mellan ett försäkringsbolag och den som försäkrar något. Det innebär att om du som företagare tecknar exempelvis en företagsförsäkring eller en entreprenadförsäkring, är det i försäkringsbrevet du hittar alla uppgifter som försäkringen. Du ska också alltid se till att spara försäkringsbrevet och läsa igenom det noga för att inga missförstånd ska kunna uppkomma i efterhand. Det är alltid viktigt att innan du skriver på en försäkring gå igenom med försäkringsbolaget:

  • Vilka försäkringsprodukter som ingår
  • Premie
  • Avtalsvillkoren
  • Om det finns några inskränkningar i försäkringsskyddet

Försäkringsbolagen är skyldiga att informera om alla delar av försäkringen och du ska också alltid få ett försäkringsbrev som innehåller all nödvändig fakta. Idag går det att använda sig av digitala lösningar för att hantera och förvara försäkringsbrev.

Försäkringsbevis – när behövs det?

Försäkringsbevis är ett intyg som du som företagare kan använda som bevis på att du har den försäkring som är nödvändig. Det kan vara för en kund såväl som för en affärspartner och i många branscher krävs det att du kan bevisa att du har rätt försäkringar för uppdragen. Arbetar du som konsult eller med byggentreprenad är det också mycket vanligt att du måste visa upp ett försäkringsbevis innan du kan påbörja eller ens bli aktuell för att få ett uppdrag.

Försäkringsbevis kan vara nödvändigt för att du ska kunna visa att du har rätt ansvarsförsäkring för ditt företag eller som egendomsförsäkringar när det kommer till entreprenörsförsäkringar. Det kan vara såväl för att visa upp vissa typer av certifikat som för att visa upp brandbevis. Som konsult och inom entreprenad, är det därför alltid viktigt att se till att ha sina försäkringar under kontroll och kunna hämta ett försäkringsbevis på ett smidigt sätt. Idag finns det många digitala lösningar som gör det möjligt att enkelt kunna hantera sina försäkringar och försäkringsbevis.

Försäkringsgaranti inom byggbranschen

Försäkringsgarantier är vanliga inom byggindustrin och en garanti är rent juridiskt en form av borgensförbindelse. Tidigare använde sig de allra flesta av bankgarantier men idag är det allt vanligare att använda sig av försäkringsgarantier. Försäkringsgaranti fungerar nästan som bankgaranti där utfärdaren, det vill säga försäkringsbolaget utfärdar garantin och därmed behöver kunden inte i regel lämna en säkerhet som vid en bankgaranti. När det kommer till försäkringsgarantier kan det enkelt brytas ned till tre parter.

  1. Garantigivare vilket är försäkringsbolaget
  2. Uppdragsgivaren, företag som är kund hos försäkringsbolaget
  3. Förmånstagaren för garantin vilket i regel är beställaren från uppdragsgivaren

När det kommer till försäkringsgarantier brukar dessa vara vanliga inom byggbranschen i form av fullgörandegaranti och garantitidsgaranti. Men det är inte ovanligt att beställare kräver även anbudsgaranti, en smidig lösning är att använda sig av försäkringsbolag om du måste lämna någon form av garanti.

En fullgörandegaranti är avsedd att täcka entreprenörens fullgörande av den entreprenör du skrivit under och garantitidsgaranti ska täcka skyldigheter att åtgärda fel under garantitiden. Anbudsgaranti används för att täcka eventuella förluster om ett företag drar tillbaka sitt anbud eller inte kan få ut en fullgörandegaranti.

Försäkringsbrev

Försäkringsvillkor – viktigt att gå igenom innan avtal

Själva försäkringsvillkoren är där det framkommer detaljerat vad som gäller för just den tecknade försäkringen. I villkoren ska det framgå för vem och vilka försäkringen avser, vad och när men även hur försäkringen gäller. Relationen till försäkringsbrevet är att det är i försäkringsbrevet det framgår vilka som är kopplade till försäkringen och vad som försäkrats.

När det kommer till försäkringsvillkoren inom till exempel byggnadsbranschen och entreprenad kan dessa utformas utefter projekt. Därför är det alltid viktigt att jämföra försäkringsvillkoren noga innan man tecknar ett avtal med ett försäkringsbolag (till exempel med hjälp av en försäkringsförmedlare). Det är också, om det inträffar en skada eller olycka, i försäkringsvillkoren du hittar beskrivning på vilken rätt till ersättning som finns. Andra detaljer som finns i villkoren är bland annat självrisker, undantag i försäkringarna och om det finns några speciella aktsamhetskrav.

Försäkringsbrev – sammanfattning

Försäkringsbrevet är det samlade dokument med alla skriftliga handlingar som du får från försäkringsbolaget. I försäkringsbrevet framgår det detaljerat vilka bestämmelser som finns kring försäkringen och som utgör tillsammans det avtal du har med försäkringsbolaget.

Försäkringsbolagen är skyldiga att se till att du får ett försäkringsbrev och du ska spara det under hela tiden som försäkringsavtalet löper och om du förlänger en försäkring ska du få ett nytt försäkringsbrev.

När det kommer till försäkringsbevis är det vanligt förekommande att du kan behöva visa upp ett försäkringsbevis om du som företagare ska utföra en tjänst eller arbete. Inom exempelvis byggbranschen och entreprenad är det också vanligt att du måste kunna visa upp försäkringsbevis. Försäkringsgaranti är ett modernt alternativ till bankgarantier och inom byggbranschen är det ofta krav på att du ska kunna presentera en fullgörandegaranti och garantitidsgaranti. Så när du tecknar en försäkring se till att samla dina försäkringsbrev och administrera dem regelbundet, då det är ett skydd för ditt företag såväl som dina kunder.

Tryggaval har tillstånd från Finansinspektionen vilket innebär att du vet att vi har rätt utbildningar, kompetens och ansvarsförsäkring som försäkringsförmedlare. Välkommen att kontakta oss!

Låt oss jämföra dina försäkringar redan idag!

Kontakta Tryggaval