Balansrapport

Balansrapport – vad är det?

Vad är en balansrapport? En sådan rapport är en sammanställning av ett företags tillgångar och skulder kring en angiven tidpunkt. Den visar företagets ekonomiska ställning och för att stämma av att företagets bokföring är rättvisande, krävs det regelmässiga kontroller och analyser.

Genom att rapportera företagets ekonomiska ställning vid olika tidpunkter, går det att få en uppfattning hur dess ekonomi ser ut. Både företagets intäkter och kostnader men också vilka tillgångar och skulder som företaget har. Balansrapport tillsammans med resultatrapport visar alltså viktig information kring företagets ekonomi och hur den presterar.

Balansrapporten visar tillgångar, skulder samt eget kapital

Företagets balansrapport är en förteckning av verksamhetens tillgångar och skulder vid ett specifikt tillfälle. Den visar en sammanfattning av de tillgångar som finns i företaget och om tillgångarna har finansierats med hjälp av eget kapital eller skulder. Skulderna visar om företaget är skyldig till exempel leverantörer eller kreditinstitut.

En balansrapport kan också användas för att jämföra den ekonomiska ställningen med början av året. Den visar både periodens ingående balans (IB), förändringar som skett på balanskonton och periodens utgående balans (UB).

Balansrapport

Balansrapport och balanskonton

Konton i bokföringen som visar verksamhetens tillgångar och skulder kallas för balanskonton. Ofta delas också dessa upp som tillgångskonto och skuldkonto. Totalen av företagets tillgångar, eller summan av skulderna, tillsammans med det egna kapitalet kallas för balansomslutning. När verksamhetens räkenskapsår ska avslutas så bör tillgångarna vara lika stor som summan av det egna kapitalet tillsammans med skulderna. Härifrån kommer namnet balansrapport, slutsummorna ska alltid vara lika – i balans.

Balansrapport och balansräkning

Balansrapporten används som avstämning och uppföljning av ett företags löpande bokföring. I många fall brukar balansrapporten ses som en förenklad version av en balansräkning. Detta eftersom balansräkningen ofta är mycket mer omfattande. En balansräkning är en del av årsredovisningen och visar företagets tillgångar samt skulder vid en specifik tidpunkt, ofta är det på räkenskapsårets sista dag. Balansräkningen brukar därför också användas för extern kommunikation samt redovisning.

Balansrapport och resultatrapport – Vad är skillnaden?

Medans balansrapporten visar företagets ekonomiska ställning, visar resultatrapporten verksamhetens prestation. Resultatrapporten sammanfattar vad som har hänt i företaget under en specifik period, som exempel under räkenskapsåret. Rapporten visar periodens resultat som kan vara antingen vinst, förlust eller nollresultat. Det visas genom att lägga ihop periodens intäkter och sedan subtrahera med kostnaderna för perioden.

Intäkter – Kostnader = Resultat

Balansrapport och resultatrapport hänger ihop och det resultat som visas i resultatrapporten läggs till på eget kapital i balansrapporten. Tillsammans kan du använda rapporterna för att stämma av samt följa företagets ekonomiska status och med hjälp av den kan du ta rätt beslut framåt.

Balansrapport på engelska: Balance sheet

Låt oss jämföra dina försäkringar redan idag!

Kontakta Tryggaval